աչք

աչք

Dasnabedian 1995: 416

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 8,4 9,16 18,1 20,23
oeil, yeux

freq: 4


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՉՔ — (աչաց կամ աչից.) NBH 1 0267 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ԱՉՔ ὁφθαλμός oculus, ὅμμα, ὅψις aspectus, facies որ եւ ԱԿՆ. (լծ. ար. ա՛յն, լտ. օ՛գուլուս թ. կէոզ. սանս. աքշի իսկ ի լեզու սլաւեանց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԿՆ — I. (ական, ակամբ. դուն ուրեք եւ՝ ակին, ակունք.) NBH 1 0023 0024 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ԱԿՆ. եզականն բառիս ԱՉՔ. Գործարան տեսութեան. տեսանելիք. աչք. ... ὁφθαλμός oculus *Ակն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՅԻՄ — (եցայ, եա՛ց, եա՛, ել, եցեալ, եցող.) NBH 2 0031 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ձ. ՀԱՅԻՄ (արմատն է Ակն. աչք. այց.) որ եւ ՆԱՅԻՄ. βλέπω, ὀράω, θεωρέω, εἵδω aspicio, intueor, video եւն. Յականել. աչել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՆԱՄ — (բացի, բա՛ց, բացեալ.) NBH 1 434 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c ն. ἁνοίγω, διανοίγω, ἁνακαλύπτω aperio, revelo, relego Պարզել եւ արձակել զփակեալն, զծածկեալն, զմածեալն եւ այլն. բառնալ զարգելս. անցս տալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿՈՅՐ — (կուրի, իւ, աց կամ ից.) NBH 1 1115 Chronological Sequence: 6c, 11c, 12c ա. ռմկ. կուր. թ. քեօր, քեօռ. եբր, եօռ. τυφλός caecus. Զաչացու. զրկեալ յաչաց. եւ Միականի. ... *զականին եւ կոյր: Առաջի կուրին գարթագղութիւն մի՛ դնիցես: Աչք էի կուրաց: Աչք… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՇԼԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0479 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 13c ձ. ἁμαυρόομαι, ἑπαμαυρόομαι obscuror, obfuscor πωρόομαι excaecor, obcaecor ἁμβλυωπέω caecutio, sum obtusis et hebetibus oculis. Շիլ լինել. բլշակնիլ. բթիլ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՎԱՏԵՄ — (եցի.) NBH 2 0787 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c չ. ՎԱՏԵՄ ՎԱՏԻՄ. ἁμβλύνομαι, ἁμβλυώττω, σσω , ἁμβλυωπέω hebetor, obtundor, caecutio. Վատանալ աչաց՝ այսինքն տկարանալ ʼի ծերութենէ. վատիլ տեսութեան, նուազիլ, պակասիլ, կասիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՏԵՍԱՆԵՄ — (տեսի, տե՛ս.) NBH 2 0867 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c, 13c ն. εἵδω, ὀράω video եւ εἱδέω scio. (որպէս եբր. րաա եւ էատէ ). եւ եւս՝ ἑπείδω inspicio, aspicio, perspicio ὅπτομαι, θεωρέω intueor, contemplor, specto եւ այլն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԳԱՀԵՄ — (եցի, եա՛.) NBH 1 0002 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 13c չ. πλεονεκτέω, φείδομαι Aveo, parco. Անկարգաբար յօժարիլ յինչս կամ յայլ իրս. ագահանալ. *Բառնայ ... զմերձաւորաց խնամութիւն, զոր վասն ագահելոյ սեփհական ազատութեանն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՉԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0266 Chronological Sequence: 6c, 12c, 13c, 14c չ. Իբրու աչք լինել բոլորովին. լի լինել աչօք. քաջ տեսանել որպէս զբազմաչեայս. *Զօրէն լինկեայ առասպելացելոյն ամենայն ուստեք աչացեալ: Հա՛րկ է զընդունօղ ոգին այսչափ բարեաց՝ բոլոր բոլորովին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՉԱՌՈՒ — (ի, աց) NBH 1 0266 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ա. ԱՉԱՌՈՏ ԱՉԱՌՈՒ, Աչառօղ. ակնառու. մարդահաճոյ. *Կամ է թեթեւամիտ, կամ կաշառակուրծ, կամ աչառոտ. Լմբ. առակ.: *Եպիսկոպոսք յայնմ ժամանակի եղիցին աչառուք. Վրք. հց. ՟Բ: ԱՉԱՌՈՒ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.